ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3545_Petició d'informe de viabilitat
Tramitar.

Objecte del tràmit: D'acord amb la disposició addicional onzena de la Llei 8/2012, qualsevol persona o empresa interessada pot sol·licitar a l’administració turística competent un informe sobre la viabilitat jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic dels que regula aquesta llei.

L’informe ha de determinar la viabilitat del projecte des del punt de vista de la normativa turística.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans interessats.
Requisits a complir: ---
Documentació a presentar: Les sol·licituds dels informes que preveu la disposició addicional onzena de la Llei 8/2012, sobre la viabilitat jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic, han de contenir la documentació mínima següent:

a. Sol·licitud en què s’expressi de manera clara el que se sol·licita a l’Administració turística, a la qual s’ha d’adjuntar:
- Dades de la persona o entitat sol·licitant i dades relatives a la seva relació amb el projecte.
- Determinació clara del que sol·licita a l’Administració turística.
- Informe descriptiu respecte a l’activitat o l’establiment que es projecti, i que inclogui tota la informació rellevant a l’efecte d’avaluar l’aplicabilitat i el compliment dels diversos aspectes prescrits per la normativa turística: classificació, ús exclusiu, unitat d’explotació, etc.
- Dues copies d'avantprojecte de l’actuació proposada, si escau, signada per un tècnic competent.
- Informe jurídic o tècnic relatiu al projecte emès per altres administracions, si escau.

b. En cada cas, la informació i les dades mínimes que els responsables de l’emissió dels informes considerin imprescindibles per emetre’ls correctament, la qual cosa donarà lloc als requeriments pertinents.
- En el cas d'agroturisme i hotel rural, també haurà de presentar documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge principal i llicències dels annexes agrícoles.
- En el cas de turisme interior, també haurà de presentar certificat municipal on s'acrediti l'antiguitat de l'habitatge i la relació de llicències d'obres concedides.
- En el cas d'establiments hotelers i apartaments turístics, també haurà de presentar documentació justificativa de la superfície de la parcel·la on s'ubica.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07003 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres: A qualsevol dels llocs prevists a l’article 16.4 de la Llei 39/2015
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: ---
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: 2 mesos
Tarifes aplicables: Taxa administrativa d'emissió d'informe tècnic: 120,20 €
Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Taxa del servei d'ordenació turística.

Sentit del silenci administratiu: Negatiu.
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ