AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3545_Petició d'informe de viabilitat
Tramitar.

Objecte del tràmit: D'acord amb la disposició addicional onzena de la Llei 8/2012, qualsevol persona o empresa interessada pot sol·licitar a l’administració turística competent un informe sobre la viabilitat jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic dels que regula aquesta llei.

L’informe ha de determinar la viabilitat del projecte des del punt de vista de la normativa turística.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans interessats.
Requisits a complir: ---
Documentació a presentar: Les sol·licituds dels informes que preveu la disposició addicional onzena de la Llei 8/2012, sobre la viabilitat jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic, han de contenir la documentació mínima següent:

a. Sol·licitud en què s’expressi de manera clara el que se sol·licita a l’Administració turística, a la qual s’ha d’adjuntar:
- Dades de la persona o entitat sol·licitant i dades relatives a la seva relació amb el projecte.
- Determinació clara del que sol·licita a l’Administració turística.
- Informe descriptiu respecte a l’activitat o l’establiment que es projecti, i que inclogui tota la informació rellevant a l’efecte d’avaluar l’aplicabilitat i el compliment dels diversos aspectes prescrits per la normativa turística: classificació, ús exclusiu, unitat d’explotació, etc.
- Dues copies d'avantprojecte de l’actuació proposada, si escau, signada per un tècnic competent.
- Informe jurídic o tècnic relatiu al projecte emès per altres administracions, si escau.

b. En cada cas, la informació i les dades mínimes que els responsables de l’emissió dels informes considerin imprescindibles per emetre’ls correctament, la qual cosa donarà lloc als requeriments pertinents.
- En el cas d'agroturisme i hotel rural, també haurà de presentar documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge principal i llicències dels annexes agrícoles.
- En el cas de turisme interior, també haurà de presentar certificat municipal on s'acrediti l'antiguitat de l'habitatge i la relació de llicències d'obres concedides.
- En el cas d'establiments hotelers i apartaments turístics, també haurà de presentar documentació justificativa de la superfície de la parcel·la on s'ubica.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07003 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres: A qualsevol dels llocs prevists a l’article 16.4 de la Llei 39/2015
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: ---
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: 2 mesos
Tarifes aplicables: Taxa administrativa d'emissió d'informe tècnic: 120,20 €
Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Taxa del servei d'ordenació turística.

Sentit del silenci administratiu: Negatiu.
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ