ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
Tramitar.

Objecte del tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses de turisme actiu: que tenen per objecte la prestació de serveis, mitjançant un preu, consistents en el desenvolupament d'activitats recreatives, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se dels recursos que ofereix la naturalesa.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.

Requisits a complir: Veure díptic informatiu sobre l'activitat de turisme actiu.


Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT: 

- Model de DRIAT degudament emplenat - Acreditació de la representació, si és el cas
- Pòlissa d’assegurança de 600.000€ per sinistre, sense que la franquícia màxima pugui exercir de 1000€.
- Justificant del pagament de la taxa

Documentació a presentar a efectes de comprovació a requeriment de l'Administració, amb posterioritat de la DRIAT: (Aquesta documentació es podrà presentar voluntàriament per part de l'interessat, juntament amb la documentació exigida, sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents).

-Memòria de descripció de l’activitat amb la relació de personal i les seves qualificacions corresponents al seu lloc de treball.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1 Presentar la/les sol·licitud/s.
2.Presentar la documentació necessària.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 61,50 euros
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'inici d'activitat turística de turisme actiu
Modelo de declaración responsable de inicio de actividad turística de turismo activo
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Inscripció d'empreses de turisme actiu (annex 7 activitats de turisme actiu a títol orientatiu)
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Díptic informatiu sobre l'activitat de turisme actiu
Díptico informativo sobre la actividad de turismo activo
Fulls de reclamacions de turisme
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (diverses activitats)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ