ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions
Tramitar.

Objecte del tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses titulars d'embarcacions de transport marítim turístic, d'acord amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, que desenvolupin l'activitat a les Illes Balears i que organitzin festes o balls a bord, amb música produïda amb mitjans mecànics o electrònics, o mitjançant l'actuació en directe d'un músic o músics.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat
Requisits a complir: Disposicions específiques pel que fa a l'activitat declarada:
Art. 147 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions)

Disposicions generals:
Art. 19 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Deures de les empreses turístiques)
Art. 84 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Informació en relació amb els serveis turístics)
Art.151 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Fulls i mitjans de comunicació de queixes)

Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT: 

- Model de DRIAT degudament emplenat - Acreditació de la representació, si és el cas
- Assegurança de responsabilitat civil (Art. 147.2 Decret 20/2015)
- Justificant del pagament de la taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud i documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 61,50 euros
Resposta al ciutadà: --
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'inici d'activitat turística d'entreteniment i restauració en embarcacions
Modelo de declaración responsable de inicio de actividad turística de entretenimiento y restauración en embarcaciones
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment (entreteniment i restauració en embarcacions)
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (restauració)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ