ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Llicències urbanístiques (més d'un municipi)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir la llicència urbanística quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en una finca situada a dos o més municipis segons l'article 150 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Tota persona interessada.

Requisits a complir: Presentar la documentació pertinent.

Documentació a presentar: 1. Instància sol·licitant la llicència urbanística.
2.1 Projecte bàsic:
a) Projecte bàsic (no cal que estigui visat).
b) Acreditació de representació (si s'escau).
c) Full estadístic de l’edificació i habitatge del Ministeri de Foment.
d) Fotocòpia de la nota registral actualitzada (només per a terrenys rústics).
e) Fotografies de l'esquerra i dreta de la façana on es vegin els edificis veïns (si s'escau) .
f) Autoritzacions o informes que la legislació aplicable exigeix amb caràcter previ a la llicència.
g) Autoliquidació de les taxes corresponents (*).

2.2 Projecte d'execució:
a) Projecte d'execució visat.
b) Estudi de seguretat i salut.
c) Projecte d'infraestructures comunes als edificis d'habitatges per a l'accés a serveis de telecomunicacions (si s'escau, en casos de divisió horitzontal).
d) Assumeix de la direcció d'obra.
e) Assumeix de la direcció d'execució material d'obra.
f) Nomenament del constructor.
g) Declaració censal d'inici d'activitat de l'empresa constructora.
h) Memòria urbanística com a document específic i independent en el qual s’ha d’indicar la finalitat i l’ús de la construcció o l’actuació projectada, i se n’ha de raonar l’adequació a l’ordenació vigent.
i) Fitxa de valoració de residus.
j) Presentar un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat de residus.
k) Disposar d’una fiança (aval, certificació o efectiu) a la Tresoreria del CIM, l’import de la qual serà d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte. En la constitució de la fiança s’expedirà una carta de pagament. La fiança es tornarà després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut d’entrega dels residus a les plantes autoritzades.
l) Autoliquidació de les taxes corresponents (*).


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella.
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la documentació relacionada anteriorment, al SAC o ajuntament.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas de que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l'expedient, al SAC o ajuntament.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 3 mesos.
Tarifes aplicables: Veure observacions.
Resposta al ciutadà: Correu certificat o telemàtic.
Marc legal: - Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
- Llei 14/2000 de 21 de desembre, d'ordenació territorial.
- Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
- Pla territorial insular i Norma territorial transitòria.
- Pla general d'ordenació urbana, el que correspongui.
- Plans directors sectorials vigents.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
- Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
- Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió. urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del silenci administratiu: Positiu sense perjudici de l’article 5.2 de la LUIB i l’article 11.4 del RD Legislatiu 7/2015.

Observacions: Tarifes aplicables:
- Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) d’acord amb les ordenances fiscals municipals corresponents.
- Taxa per llicència urbanística. La quantia de la taxa està fixada a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius:
* Atorgament de tota classe de llicències, o permisos que siguin competència del Consell i que no estiguin gravats per una altra taxa o preu públic 3,01€.
* Informes urbanístics per a particulars que necessitin la intervenció dels tècnics del Consell, per cadascun 30,05 €.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ