ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Catalogació de vehicles històrics
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir la catalogació de vehicle històric.
Àmbit de responsabilitat: Departament de mobilitat
Qui ho pot demanar: Tota persona física o jurídica.
Requisits a complir: Es pot catalogar com a vehicle històrics si reuneix totes les condicions següents:
-Va ser fabricat o matriculat per primera vegada amb una anterioritat mínima de 30 anys.
-El seu tipus específic ha deixat de produir-se.
-Està en el seu estat original i no ha estat sotmès a cap canvi fonamental pel que fa a les seves característiques tècniques o components principals, com el motor, els frens, la direcció, la suspensió o la carrosseria.
-Les seves peces constitutives i els seus recanvis han estat fabricats en el període de producció normal del tipus o variant que es tracti, amb excepció dels elements fungibles que poden ser substituïts per reproduccions o equivalències efectuades amb posterioritat al període de producció normal, i que han d’estar inequívocament identificades.


Documentació a presentar: 1. Sol·licitud de catalogació (model instància genèrica)
2. Model de representació voluntària davant el Consell Insular de Menorca (només en cas que qui presenti la sol·licitud no sigui el titular del vehicle).
3. Un informe d'un laboratori oficial acreditat, que versi sobre l’antiguitat i l'autenticitat del vehicle, les seves característiques tècniques, exempcions de les inspeccions periòdiques i possibles limitacions que haurien d'imposar-se a la seva circulació.
L'informe ha de tenir la forma i el contingut definit en la Guia interpretativa del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, elaborada pel Grup de treball en matèria de vehicles històrics entre els representants de les comunitats autònomes i AECA-ITV, acceptada com a document vàlid per catalogar vehicles històrics a les Illes Balears, ha d’incloure fotografies dels quatre costats del vehicle i ha de contenir els següents annexes:
Annex I: Tota la documentació que acrediti i defineixi les característiques tècniques del vehicle. O, a falta d'aquesta, certificat del fabricant o d'un laboratori oficial o d'un club o entitat relacionat amb vehicles històrics que acrediti les característiques i l'autenticitat del vehicle.
Annex II: Fitxa reduïda de característiques tècniques emesa pel fabricant, laboratori, entitat o club de vehicles històrics confeccionada segons l'establert en la legislació vigent sobre homologació de tipus de vehicles i que complesqui amb requisits definits en la Guia interpretativa del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, elaborada pel Grup de treball en matèria de vehicles històrics entre els representants de les comunitats autònomes i AECA-ITV, acceptada com a document vàlid per catalogar vehicles històrics a les Illes Balears.
La fitxa reduïda sempre ha d’anar signada per un tècnic competent i ha d’estar validada, subscrita o realitzada pel laboratori. (En cas que l’hagi elaborada un club, no pot anar signada només pel president del club).
Annex III: En cas que el vehicle hagi estat matriculat amb anterioritat a Espanya, haurà de presentar una fotocopia del certificat de característiques tècniques i del permís de circulació o un certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit.

A la pàgina web de la UDIT es pot consultar el llistat de laboratoris oficials acreditats per a la catalogació de vehicles històrics que poden prestar els seus serveis a les Illes Balears.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics.
-Guia interpretativa del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, elaborada pel Grup de treball en matèria de vehicles històrics entre els representants de les comunitats autònomes i AECA-ITV, acceptada com a document vàlid per catalogar vehicles històrics a les Illes Balears.
-Disposició final primera del Reial Decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles (entrarà en vigor el 20 de maig de 2018).

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: El Consell Insular podrà inspeccionar el vehicle abans d'emetre la Resolució de catalogació sempre que ho estimi convenient.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ