ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre de cans d'assistència
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta de la inscripció al Registre Insular de Cans d’Assistència.

Àmbit de responsabilitat: Benestar Social
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat que disposi d'un ca d'assistència.

Requisits a complir: Els assenyalats a la normativa.

Documentació a presentar: -DNI o NIE de la persona sol·licitant i, si escau,de la persona usuària.
-Dues fotografies en color de la persona usuària de cos sencer amb el ca d’assistència, amb unes dimensions recomanades de 10cm x 15 cm, preferentment en format digital.
-Certificat del centre d’ensinistrament que acrediti que:
- El ca ha estat ensinistrat per a les finalitats específiques i adequades a la discapacitat o malaltia, oficialment reconeguda, de la persona usuària a la qual ha d’assistir
- El centre ha lliurat el ca a la persona usuària perquè l’utilitzi amb la finalitat de pal·liar els efectes de la seva discapacitat o malaltia
* El certificat no serà necessari en cas de ser ca guia de l’ONCE.
-Acreditació de persona usuària de ca guia de l’ONCE, si escau.
-Documentació oficial que acrediti que el ca està identificat mitjançant un microxip i que està inscrit en el Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears o en qualsevol altre registre oficial.
-Passaport veterinari del ca o document oficial que el substitueixi.
-Certificació veterinària que acrediti el compliment de les condicions higièniques i sanitàries que estableix l’article 15 de la Llei 1/2014 (annex 1).
-Document que acrediti la subscripció i vigència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per prevenir possibles danys a terceres persones causats pel ca d’assistència. (mínim cobertura 150.000€).
-Document oficial que acrediti la discapacitat de la persona usuària
* No serà necessari en cas de ser ca guia de l’ONCE.
-Certificat d’empadronament
* En el cas de no aportar el DNI, el document oficial de discapacitat i el certificat d’empadronament s’haurà de signar la següent autorització.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Acord de Ple de creació del registre de cans d'assistència (BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018)
-Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.
-Decret 73/2016, de 23 de desembre (BOIB núm. 161 de 24 de desembre), sobre els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment per al reconeixement dels cans d’assistència.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ