AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre de cans d'assistència
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta de la inscripció al Registre Insular de Cans d’Assistència.

Àmbit de responsabilitat: Benestar Social i Família
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat que disposi d'un ca d'assistència.

Requisits a complir: Els assenyalats a la normativa.

Documentació a presentar: -DNI o NIE de la persona sol·licitant i, si escau,de la persona usuària.
-Dues fotografies en color de la persona usuària de cos sencer amb el ca d’assistència, amb unes dimensions recomanades de 10cm x 15 cm, preferentment en format digital.
-Certificat del centre d’ensinistrament que acrediti que:
- El ca ha estat ensinistrat per a les finalitats específiques i adequades a la discapacitat o malaltia, oficialment reconeguda, de la persona usuària a la qual ha d’assistir
- El centre ha lliurat el ca a la persona usuària perquè l’utilitzi amb la finalitat de pal·liar els efectes de la seva discapacitat o malaltia
* El certificat no serà necessari en cas de ser ca guia de l’ONCE.
-Acreditació de persona usuària de ca guia de l’ONCE, si escau.
-Documentació oficial que acrediti que el ca està identificat mitjançant un microxip i que està inscrit en el Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears o en qualsevol altre registre oficial.
-Passaport veterinari del ca o document oficial que el substitueixi.
-Certificació veterinària que acrediti el compliment de les condicions higièniques i sanitàries que estableix l’article 15 de la Llei 1/2014 (annex 1).
-Document que acrediti la subscripció i vigència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per prevenir possibles danys a terceres persones causats pel ca d’assistència. (mínim cobertura 150.000€).
-Document oficial que acrediti la discapacitat de la persona usuària
* No serà necessari en cas de ser ca guia de l’ONCE.
-Certificat d’empadronament
* En el cas de no aportar el DNI, el document oficial de discapacitat i el certificat d’empadronament s’haurà de signar la següent autorització.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Acord de Ple de creació del registre de cans d'assistència (BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018)
-Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.
-Decret 73/2016, de 23 de desembre (BOIB núm. 161 de 24 de desembre), sobre els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment per al reconeixement dels cans d’assistència.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ