ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Declaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici de qualsevol activitat de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupi a Menorca.


Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Han de presentar una declaració responsable les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, organitzadores d'una activitat de temps lliure infantil o juvenil a Menorca.

Són activitats de temps lliure: acampada; camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge; escola d’estiu o de vacances; colònia; estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu; activitats en una granja escola; activitats en una aula de natura; marxa per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure; activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter mixt; activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.Requisits a complir: A les activitats de temps lliure han de participar un mínim de deu persones d’entre 14 i 18 anys, amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones participants, en execució d’un projecte educatiu, i que es duen a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius, dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no. També han de presentar declaració responsable quan hi participin persones d’entre 3 i 14 anys, mentre no s’aprovi una normativa específica que reguli les desenvolupades amb aquest col·lectiu.

Les activitats de temps lliure han de complir els requisits assenyalats en el Decret 23/2018 de 6 de juliol que desplega parcialment la Llei 10/2006 integral de joventut, en particular el títol III de l'esmentat Decret que regula les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.


Documentació a presentar: Heu de presentar el formulari de Declaració responsable per a la realització d’activitats de temps lliure infantils i juvenils, adjuntant:
• ANNEX I. Equip dirigent de l'activitat de temps lliure. Una relació amb el nom i llinatges, el document nacional d’identitat o equivalent i la indicació de la titulació de l’equip dirigent de l’activitat d’educació en el temps lliure infantil i juvenil, inclòs el personal amb el carnet de socorrista, per al supòsit d’activitats que es desenvolupin a la mar o a la piscina i la normativa general aplicable no exigeixi la presència de socorristes propis de la platja o de la instal·lació.
• Una memòria ambiental, que ha de presentar la persona interessada, quan l’activitat consisteixi en acampades superiors a un mes en un mateix lloc, i que ha d’enviar d’ofici la mateixa Administració a la Conselleria de Medi Ambient perquè en faci l’informe corresponent.
• En el cas de marxes per etapes o rutes, s’ha de presentar un croquis de l’itinerari, amb la indicació dels dies i dels noms dels llocs per on es passarà i on es pernoctarà, per ordre cronològic. Si l’activitat es fa en un lloc de localització difícil (finques, platges, etc.) se n’ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més pròxim.
Les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil han d'adoptar les mesures previstes en el nou pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinacio per fer front a la COVID-19 aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2020.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la declaració responsable
Comunicar qualsevol modificació de les condicions que consten a la declaració responsable o en la documentació que ha de disposarTerminis de ciutadà: La declaració responsable s’ha de presentar en el període de quinze dies naturals previs a l’inici de l’activitat corresponent.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Veure observacions.
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 201, de 28 de novembre de 2020), afectat pels Decrets:
- Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB ext. núm. 209, de 15 de desembre de 2020).
- Decret 3/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 007, de 16 de gener de 2021).

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.

Observacions: La declaració responsable presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la tramitació en línia, moment a partir del qual, es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta al CIM per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. No requereix resolució expressa per part de l'administració.


Tràmits i Gestions Certificat d'Antecedents Penals


 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ