ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet a les entitats interessades en formar part del Consell de la Joventut de Menorca (CJM) presentar una sol·licitud perquè es reconegui el seu dret a designar representants a aquest CJM.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: -Associacions de joves
-Federacions d’associacions
-Seccions juvenils d’associacions
-Entitats prestadores de serveis a la joventut
-Consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal

Requisits a complir: Associacions de joves: constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut que estiguin formades majoritàriament per joves en edats entre els 14 i els 30 anys; que no tenguin ànim de lucre; que actuïn a Menorca; que estiguin inscrites en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, que inscrites en el Registre Nacional d’Associacions tenguin la seu o una delegació permanent a Menorca o que segons la seva tipologia estiguin inscrites en el registre corresponent; que tenguin implantació, com a mínim, en un municipi de Menorca i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

Federacions d’associacions: legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insular d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els requisits a l'apartat anterior (per a associacions de joves). En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJM.

Seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit: que tenguin òrgans de representació i de decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils, i que, com a tals, figurin en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant un acord dels seus òrgans de govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insular d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut.

Entitats prestadores de serveis a la joventut: sense ànim de lucre que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insular d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut i que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim, dins l’àmbit territorial de Menorca.

Consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

Documentació a presentar: -Sol·licitud d'admissió
-Còpia dels estatuts pels quals es regeix l’associació. En el cas de consell de la joventut locals o supramunicipals, acta de constitució.
-Certificat, expedit per l’organisme competent, que acrediti la inscripció de l’entitat en el registre que correspongui. Aquest document no és requerit a les entitats prestadores de serveis a la joventut.
-Certificat emès per la secretaria de l’entitat, amb el vistiplau de la presidència, amb la relació nominal dels membres dels seus òrgans de govern.
En el cas de seccions juvenils, certificat emès per la secretaria de l’associació o organització, amb el vistiplau de la presidència, sobre la composició dels òrgans de govern i la representació pròpia per als assumptes específicament juvenils.
-Certificat emès per la persona que ocupa la secretaria de l’entitat, amb el vistiplau de la presidència, que acrediti el nombre de persones associades de l’entitat (en el cas de seccions juvenils, nombre de persones associades o afiliades de la secció juvenil de l’associació o organització), i que n'especifiqui l’edat.
En el cas de federacions d'associacions, certificat emès per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència, en el qual figuri la relació de les associacions que formen part de la federació, així com el nombre de persones afiliades o associades.
En el cas de Consells de la Joventut locals o supramunicipals, certificat expedit per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència, que acrediti el nombre d’entitats que formen part d’aquest i el nombre de persones associades o afiliades de cada una de les entitats que l’integrin.
-Acord de l'òrgan de govern de l’entitat que sol·licita l’ingrés com a membre del CJM, acreditat mitjançant un certificat de la secretaria, amb el vistiplau de la presidència.
-Certificat en el que es detallin les seus i els espais de participació de l'entitat.
-ANNEX Assignació de persones representants al Consell de la Joventut de Menorca.
En el cas d'entitats prestadores de serveis a la joventut, memòria anual aprovada pels òrgans de govern, estesa per la secretaria de l’entitat, que acrediti la implantació d’aquesta en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca i la prestació anual de serveis, sense ànim de lucre, a més de 20 joves de fins a 30 anys.
En el cas d'entitats prestadores de serveis a la joventut, escrit signat per tres entitats membres del CJM que siguin aval de la memòria de l’entitat.
En el cas de Consells de la Joventut locals o supramunicipals, si n'és el cas, còpia de l’acta de protocol signada, si és el cas, entre el Consell de la Joventut local i l’entitat de l’Administració local que correspongui segons l’àmbit territorial del consell local.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Emplenar, signar i presentar la sol·licitud
Adjuntar documentació requerida
Esmenar la sol·licitud segons requeriments d'esmena, si s'escau, amb aclariments o documentació que no hagi estat presentada en primera instància.

Terminis de ciutadà: 20 dies a partir de la publicació al BOIB
Terminis de l'administració: 15 dies
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Per telèfon i per correu electrònic
Marc legal: -Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
-Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
-Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, article 6.2, sobre la possible creació d'òrgans complementaris.
-Decret 63/2016, de 21 d’octubre, pel qual es crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n’estableixen les normes bàsiques d’organització i funcionament i s’aproven els principis generals que regulen els consells de la joventut d’àmbit insular i local, Titol II, sobre principis generals relatius als consells de la joventut insulars i locals.
-Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 16 de desembre de 2002.
-Reglament de Participació ciutadana del Consell Insular de Menorca de 2005, títol IV sobre la regulació, la naturalesa, l’organització, les funcions i el funcionament dels consells sectorials; i article 30, on s'estableix que que el règim de funcionament d'aquest òrgan de consulta i participació s'ha de regular en el corresponent reglament intern aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca.
-Reglament del Consell de la Joventut de Menorca, publicat al BOIB núm. 14 de dia 31 de gener de 2019.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Reglament Orgànic del CIM
Reglament de participació ciutadana del CIM
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Resolució del director general d’Esports i Joventut per la qual es convoca el procediment de participació per a la constitució del Consell de la Joventut de les Illes Balears
Decret 63/2016, de 21 d’octubre, pel qual es crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears
Reglament del Consell de la Joventut de Menorca, publicat al BOIB núm. 14 de dia 31 de gener de 2019
Resolució del Conseller Executiu, núm. 2019/OCUP/0000028, de 7 de febrer de 2019, relativa a la convocatòria d'entitats que poden designar representants en el Consell de la Joventut de Menorca
Models de sol·licituds d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca (CJM)
Annex 2
Annex 3

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ