ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic
Tramitar.

Objecte del tràmit: L’objecte d’aquestes bases és establir i regular el ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar el lloguer d’habitatges en condicions ètiques, adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Qui ho pot demanar: Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica, que compleixin les condicions següents:
a) Ser titulars d'un o més habitatges buits i en condicions de ser llogats.
b) Ser titulars d'un o més habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
S'entén com a titular d’un habitatge qui tengui un dret real sobre l'habitatge que els faculti a llogar-lo com a arrendador (en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l’ús).
c) Estar adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic i haver formalitzat un contracte de lloguer ètic en el moment de presentar la sol·licitud.
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits a complir: 2.1 D'acord amb l'apartat 5 del Programa Pilot de Lloguer Ètic, s'estableixen 2 línies d’ajuts diferenciades:
Línia 1: Ajuts dirigits a propietaris que hi adhereixen un immoble que ja tenen llogat
Línia 2: Ajuts dirigits a propietaris d’immobles buits que adhereixen els seus immobles perquè es lloguin dins el programa de Lloguer Ètic
Línia 1: Ajuts dirigits a propietaris que hi adhereixen un immoble que ja tenen llogat
Aquests ajuts van destinats als propietaris que ja tenen un immoble llogat i la renda que cobren als inquilins del qual es correspon amb la proposada a través del programa Lloguer
Ètic. Aquesta línia té dues finalitats, per una banda incentivar i reconèixer al propietari que ja està actuant dins els paràmetres del programa i per una altra aconseguir més propietaris
que s’adhereixin a la línia 2 una vegada finalitzi la relació contractual amb l’actual inquilí.
Línia 2: Ajuts dirigits a propietaris d’immobles buits que adhereixen els seus immobles perquè es lloguin dins el programa de Lloguer Ètic
Aquests ajuts van destinats als propietaris d’immobles buits que es troben adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic.
2.2 Per ser beneficiaris de les línies 1 i 2, els propietaris han d’estar adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic.
2.3 Els habitatges adscrits al programa han de complir els requisits següents:
? Ser habitatges llogats amb una renda de lloguer ètic (Línia 1)
? Ser habitatges desocupats i que estan en condicions de ser llogats (Línia 2)
? Ser habitatges destinats al lloguer d’estades curtes que vulguin destinar a lloguer de llarga durada
2.4 Els habitatges adscrits al Programa de Lloguer Ètic han de complir les condicions següents:
? Estar ubicat en els nuclis tradicionals, entenent per aquests els definits en l’article 45 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent:
? Article 45.1: Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell (inclou Santa Anna) i es Migjorn Gran
? Article 45.2: Llucmaçanes, es Murtar, Cala Mesquida, es Grau, Binixíquer, l'Argentina, Son Vitamina, Torret, s’Ullastrar, es Pou Nou, Consell, Cala Sant Esteve, Trebalúger, Son Vilar, Sínia Riera, Calescoves, Lloc Nou, Vorera esquerra Santandria.
? Estar ubicat en altres zones fora dels nuclis tradicionals descrits en el punt anterior, sempre que en aquests es permeti l’ús residencial.
? Tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d’obtenir-los.
? Estar buits i en disposició de lloguer d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans o estar llogats i complir les condicions establertes en el programa i en aquestes bases de la convocatòria anual d’ajuts.
? Comptar amb les condicions necessàries per poder ser habitable de forma immediata, així com amb les característiques següents:
? Aigua corrent freda i calenta.
? Estar d’alta i amb un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat.
? Tenir el mobiliari i els electrodomèstics bàsics de cuina.
? Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d’habitabilitat.

Documentació a presentar: 7.1 La sol·licitud l’ha de signar la persona o persones que tenguin la propietat o un dret real sobre l’habitatge i es trobin adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic.
7.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM. Aquesta sol·licitud també es podrà descarregar a travès de l’aplicació informàtica creada per donar suport al Programa.
7.3 A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
7.3.1 Documentació administrativa general
Els sol·licitants han presentat part de la documentació administrativa general per adherir-se al Programa Pilot de Lloguer Ètic per la qual cosa bastarà que presentin la documentació següent:
a) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
b) En el cas d’empreses (si és un requisit), la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable (annex III).
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat, el model de la qual s’adjunta com a annex III d’aquestes bases.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex I.
f) Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat (annex I d’aquestes bases).
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin en la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament (annex IV).
7.3.2 Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:
a) Declaració responsable que el titular de l’immoble es troba adherit al Programa Pilot de Lloguer Ètic (annex V).
b) Còpia del contracte de lloguer ètic.
c) Còpia del rebut de l’ingrés del mes de fiança a l’IBAVI.
d) Còpia de la cèdula d'habitabilitat de l'immoble que es troba adherit al Programa de Lloguer Ètic.
e) Còpia del certificat d’eficiència energètica de l’immoble.
f) Còpia de la pòlissa d’assegurança en vigor de l’immoble (Només en el cas del ajuts de la línia 2) .

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Fins el 2 de novembre de 2020 o fins que hi hagi crèdit a la partida corresponent
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Bases de la convocatòria.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ