ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic
Tramitar

Objecte del tràmit: L’objecte d’aquestes bases és establir i regular el ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar el lloguer d’habitatges en condicions ètiques, adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Qui ho pot demanar: Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica, que compleixin les condicions següents:
a) Ser titulars d'un o més habitatges buits i en condicions de ser llogats.
b) Ser titulars d'un o més habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
S'entén com a titular d’un habitatge qui tengui un dret real sobre l'habitatge que els faculti a llogar-lo com a arrendador (en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l’ús).
c) Estar adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic i haver formalitzat un contracte de lloguer ètic en el moment de presentar la sol·licitud.
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits a complir: D'acord amb l'apartat 5 del Programa pilot Lloguer Ètic, s'estableixen 2 línies d'ajuts diferenciades:

a) Línia 1: Ajuts dirigits a propietaris que hi adhereixin un immoble que tenen llogat
Aquests ajuts van destinats als propietaris que ja tenen un immoble llogat i la renda del qual que cobren als inquilins es correspon amb la proposada a través del Programa pilot Lloguer Ètic. Aquesta línia té dues finalitats, per una banda incentivar i reconèixer el propietari que ja està actuant dins els paràmetres del Programa pilot Lloguer Ètic i, per altra banda, aconseguir més propietaris que s'adhereixin a la línia 2 del programa una vegada finalitzi la relació contractual amb l'inquilí actual.

b) Línia 2: Ajuts dirigits a propietaris d'immobles buits que adhereixin els seus immobles perquè es lloguin dins el Programa pilot Lloguer Ètic
Aquests ajuts van destinats als propietaris d'immobles buits que es troben adherits al Programa pilot Lloguer Ètic.
Per tant, per ser beneficiaris de les línies 1 i 2, els propietaris han d'estar adherits al Programa pilot Lloguer Ètic.

Els habitatges adherits al Programa pilot Lloguer Ètic han de complir els requisits següents:
-Han de ser habitatges llogats amb una renda de lloguer ètic (Línia 1).
-Han de ser habitatges desocupats i estar en condicions de ser llogats (Línia 2).
-Han de ser habitatges destinats al lloguer d'estades curtes que vulguin destinar a lloguer de llarga durada.

Els habitatges adherits al Programa pilot Lloguer Ètic han de complir les condicions següents:
-Estar ubicats en els nuclis tradicionals, entenent per aquests els definits en l'article 45 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent:
--Articles 45.1: Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell (inclou Santa Ana) i es Migjorn Gran.
--Article 45.2: Llucmaçanes, es Murtar, Cala Mesquida, es Grau, Binixíquer, l'Argentina, Son Vitamina, Torret, s'Ullastrar, es Pou Nou, Consell, Cala Sant Esteve, Trebalúger, Son Vilar, Sínia Riera, Calescoves, Lloc Nou i Vorera esquerra de Santandria.
-Estar ubicats en altres zones fora dels nuclis tradicionals descrits en el punt anterior, sempre que en aquests es permeti l'ús residencial.
-Tenir cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir- los.
-Estar buits i en disposició de lloguer d'acord amb la Llei d'arrendaments urbans (LAU), o estar llogats i complir les condicions establertes en el programa i en aquestes bases de la convocatòria anual d'ajuts.
-Comptar amb les condicions per poder ser habitables de forma immediata i amb una sèrie de característiques com:
--Aigua corrent freda i calenta.
--Estar d'alta i amb un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat.
--Tenir el mobiliari i els electrodomèstics bàsics de cuina.
--Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d'habitabilitat.

Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa general

Els sol·licitants han de presentar la documentació administrativa general per adherir-se al Programa pilot Lloguer Ètic, que és la següent:

a) Còpia del document d'identificació fiscal del sol·licitant (DNI o NIF).
b) En el cas d'empreses (si és un requisit) han de presentar la documentació justificativa d'estar d'alta en l'impost d'activitats econòmiques corresponent. Si l'empresa no està obligada a estar d'alta de l'impost esmentat, ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de ubvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). Aquesta
declaració està inclosa en l'imprès de sol·licitud.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per fer la mateixa activitat.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social. Aquesta declaració està inclosa en l'imprès de sol·licitud.
f) Els beneficiaris poden autoritzar el CIM a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Aquesta autorització està inclosa en l'imprès de sol·licitud.
g) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s'ha de fer constar expressament (annex II).

Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

h) Justificant d'haver presentat la fiança a l'IBAVI.
i) Còpia de la cèdula d'habitabilitat de l'immoble que es troba adherit al Programa pilot Lloguer Ètic o, en cas de no tenir-la, document que acrediti que s'ha sol·licitat.
j) Còpia del certificat d'eficiència energètica de l'immoble o, en cas de no tenir-lo, document que acrediti que s'ha sol·licitat.
k) Justificant de pagament del darrer rebut de l'impost de béns immobles (IBI).
l) Contracte de lloguer vigent actualment (només en el cas dels ajuts de la línia 1).
m) Còpia del contracte de lloguer ètic (només en el cas dels ajuts de la línia 2).
n) Còpia de la pòlissa d'assegurança en vigor de l'immoble (només en el cas dels ajuts de la línia 2).


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Fins el 2 de novembre de 2021 o fins que hi hagi crèdit a la partida corresponent
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Bases de la convocatòria.
Sentit del silenci administratiu: Desestimatori.
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Bases de la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic
Model de sol·licitud d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic (línia 1)
Model de sol·licitud d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic (línia 2)
Model de declaració responsable relativa a les subvencions o ajudes (annex 2)
Model de declaració responsable de que l'empresa no té l'obligació d'estar donada d'alta a l'impost d'activitats econòmiques corresponent (annex 3)
Model de declaració responsable que el titular de l'immoble està adherit al Programa Pilot Lloguer Ètic (annex 5)
Model de sol·licitud d'ajut pel temps d'espera fins a l'adjudicació d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic (annex 6)
Document de designació de dades bancàries

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ