ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet comunicar al Consell Insular la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Les persones o les entitats interessades a posar en marxa una instal·lació juvenil.

Requisits a complir: Les persones interessades a posar en funcionament una instal·lació juvenil han de presentar una declaració responsable acompanyada de la documentació requerida.

Consultau els requisits específics establerts al decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la llei 10/2006, de 26 de juliol, Integral de la joventut, concretament al Títol IV, relatiu a les instal·lacions juvenils de les Illes Balears.

Documentació a presentar: 1. Còpia del DNI o el NIF de la persona o entitat propietària la instal·lació, o dels seu representant legal.
2. Còpia del DNI o el NIF de la persona o entitat que explota la instal·lació, o del seu representant legal.
3. Acreditació de la representació amb què actua la persona sotasignant, segons les formes previstes en la normativa de procediment administratiu, si escau.
4. Còpia de l’acta de constitució de l’entitat o de l’escriptura pública de constitució de l’entitat inscrita en el registre corresponent, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
5. Còpia dels estatuts, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: 1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2016, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Les instal·lacions juvenils que comuniquin la posada en marxa i el funcionament d'una instal·lació juvenil a Menorca s'inscriuran en el Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de Menorca.

Les instal·lacions juvenils estan subjectes a inspeccions del Departament competent en matèria de joventut del Consell Insular de Menorca. Es farà una inspecció inicial, una vegada presentada la declaració responsable, i altres de seguiment, amb una periodicitat mínima de dos anys.

En el cas que es produeixin modificacions de les dades relatives a la instal·lació, les persones interessades han d’informar el Consell Insular sobre qualsevol modificació que es produeixi en les dades incloses en la declaració responsable o en les condicions de la instal·lació, des del moment en què es presenti la declaració responsable. Si les modificacions són de caràcter essencial, perquè afecten el tipus d’activitat desenvolupada a la instal·lació, s’ha de presentar una nova declaració responsable.


 


Documents relacionats:
 
Model de declaració responsable per a la posada en marxa i funcionament d'instal·lacions juvenils a Menorca
Llei 10/2006 integral de joventut, de 26 de juliol de 2006, del Govern de les Illes Balears. BOIB núm.109, 03/08/2006.
Modificacions de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Reglament de les instal·lacions dels campaments juvenils de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ