ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)
Tramitar una nova sol·licitud

Objecte del tràmit: Obtenir la cèdula d'habitabilitat. Aquest document té una validesa de 10 anys i l'expedeix el CIM d'acord amb la documentació específica que afecta a les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per a l'habitabilitat dels habitatges, locals i residencials.

La cèdula de PRIMERA OCUPACIÓ és per a immobles de nova construcció o que hagin estat objecte d'obres que impliquin l'obtenció de la llicència municipal d'obres majors.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: · Propietaris, llogaters o precaristes d'un habitatge, local o residencial.
Quan els propietaris de l'immoble per al qual es tramita la sol·licitud de la cèdula actuen a través de representant, la documentació justificativa haurà de ser aquesta, segons els casos.
1.- Autorització del propietari de l'immoble per als seus representants, mitjançant la presentació de la fotocòpia del DNI del propietari i la seva signatura en la sol·licitud.
2.- En cas de comunitats de veïns o comunitats de béns, l'autorització s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació del poder notarial o certificació de l'acord de la comunitat de propietaris mitjançant el qual els propietaris autoritzen al representant per a la tramitació de la cèdula.

Requisits a complir: Acreditar la relació de titularitat de propietat o de titularitat temporal (llogaters, precaristes) sobre l'immoble objecte de la sol·licitud.
Presentar la documentació pertinent.
Cal indicar al document de sol·licitud la referència cadastral de l'habitatge o local. Es pot trobar aquesta informació al rebut de l'IBI o a la pàgina web de l'Oficina Virtual del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)

Documentació a presentar: - Sol·licitud correctament emplenada.
- Documentació acreditativa de la titularitat (escriptura, contracte censal, nota registral)
- Llicència municipal d'obres
- Certificat municipal de final d'obra i primera ocupació
- Certificat final d'obra i d'habitabilitat expedit per la direcció facultativa de l'obra, visat pel respectiu col·legi professional
- Fotografia actualitzada i expressiva de l’objecte de la sol·licitud, datada i signada pel o pels tècnics certificants, en la qual quedi degudament descrita la seva situació o emplaçament. No s’admeten imatges extretes de plataformes o eines online, atès que s’entén que no han estat realitzades per la persona signant i que no són fotografies actualitzades
- Document de pagament de la taxa (exemplars corresponents a la Tresoreria i al Servei del CIM), degudament segellat per l'entitat bancària si fos el cas.
Si la presentació es telemàtica, el pagament de la taxa està inclosa dins del tràmit.

Documentació addicional.
- En cas d'immobles situats en SÒL RÚSTIC, plànol d'emplaçament amb indicació de les dades cadastrals (polígon, parcel·la) necessàries per a la seva localització, signada pels tècnics implicats.
- En cas de LOCALS AMB ÚS DETERMINAT, fitxa técnica del projecte d'activitats, on consti l'ús i el nombre concret de places; o fitxa-resum abreujada sense necessitat de redacció del projecte d'activitats, segons sigui el cas.
- En cas de CONJUNTS D'ALLOTJAMENTS turístics, justificant de la presentació de la DRIAT (declaració responsable d'inici d'activitat turística).

Per a habitatges situats en una parcel·la amb diferents immobles (excepte per blocs de pisos):
- Plànol d'emplaçament de l'immoble dins de la parcel·la (és suficient el plànol cadastral)


- Certificat col·legial actualitzat relatiu al tècnic redactor del certificat d'habitabilitat, en aquells casos en què la presentació de l'esmentat certificat es faci segons el RD 1000/2010, sobre el visat col·legiat obligatori (BOE núm. 190 de dia 6 d'agost de 2010).

PRIMERA OCUPACIÓ DE LOCALS DESTINATS A GARATGE (PER A LLICÈNCIES ANTERIORS AL 16-4-2019).
- Quan es tracta de locals independents de més de 300 m2, sempre farà falta el projecte d'activitats
- Quan es tracta de locals de fins a 300 m2, és necessària la presentació de la fitxa-resum
- Quan es tracta de locals de fins a 150 m2 i menys de cinc vehicles, si el permís d'obres és anterior al 17 d'abril de 2007, no és necessària la presentació de la fitxa-resum

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Obtenir la informació necessària sobre la documentació que ha d'adjuntar a la sol·licitud
2. Realitzar el pagament de la taxa
3. Presentar la sol·licitud i la documentació al SAC

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Màxim 2 mesos
Tarifes aplicables: - Habitatges: 25,24 €
- Locals: 33,66 €
- Edificis residencials: 8,41 € (per plaça)

Resposta al ciutadà: Presencialment, o de forma telemàtica o per correu postal si es sol·licita
Marc legal: - Decret 145/1997, de 21 de novembre de 1997, mitjançant el qual es regulen les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
- Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments administratius de competència de la CAIB relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
- Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les licències integrades d'activitats de les Illes Balears

Sentit del silenci administratiu: Estimatori
Observacions: EN CAS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR ESCANEJADA INDIVIDUALMENT.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ