ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Adhesió al programa pilot Lloguer Ètic
Tramitar.

Objecte del tràmit: El programa pilot Lloguer Ètic, aprovat per acord del Consell Executiu de 28 de gener de 2019, té una doble vessant, per una part incidir sobre els propietaris d’immobles que els volen llogar i per l’altra sobre les persones i famílies que volen accedir a un pis de lloguer en el marc d’aquest programa i a les quals, per les seves condicions i característiques socials, laborals econòmiques, els és impossible accedir a un pis de lloguer a preus de mercat i pels seus propis mitjans.
Per altra banda, també es pretén que les persones inquilines participin en les propostes d’assessorament, formació, organització domèstica i d’eficiència energètica amb l’objectiu d’aconseguir una solució definitiva a l’accés i manteniment d’un habitatge.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Qui ho pot demanar: 5.1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica, que compleixin les condicions següents:
a) Siguin titulars d'un o més habitatges buits i que estiguin en condicions de ser llogats.
b) Siguin titulars d'un o més habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
S'entén com a titular d’un habitatge els que tenguin un dret real sobre ell que els faculta a llogar-lo com a arrendadors (en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l’ús).
c) Estiguin adherits al programa pilot Lloguer Ètic i hagin formalitzat un contracte de lloguer ètic en el moment de presentar la sol·licitud.
5.2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Requisits a complir: 2.1. Els habitatges susceptibles de ser adscrits al programa Lloguer Ètic han de complir els requisits següents:
- Han de ser habitatges desocupats i en condicions de ser llogats.
- Han de ser habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que es vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
2.2. A més, els habitatges han de complir les condicions següents:
- Estar ubicats en els nuclis tradicionals, entenent-se aquests com els definits en l’article 45.1 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent: Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es
Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell i es Migjorn Gran.
- Tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d’obtenir- los.
- Estar desocupats i en disposició de lloguer d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans.
- Comptar amb les condicions per poder ser habitable de forma immediata i amb una sèrie de característiques com:
- Aigua corrent freda i calenta.
- Estar d’alta i tenir un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat.
- Tenir el mobiliari i electrodomèstics bàsics de cuina.
- Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d’habitabilitat.

Documentació a presentar: TITULARS DELS HABITATGES:
1. En el cas que es tracti d’una persona física, còpia del DNI del/de la sol·licitant.
2. En el cas que es tracti de persona jurídica, original o còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar formar part del programa pilot Lloguer êtic, sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
(En el cas que es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de bens o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions).
3. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
4.Nota registral informativa del registre de la propietat de l’habitatge, amb una antiguitat màxima d’un mes.
5.Certificat d'eficiència energètica de l'immoble o, en el seu cas de no tenir-lo o es troba caducat, presentarà una declaració responsable en el qual es compromet a obtenir-lo abans de formalitzar el contracte de lloguer.
6. Certificat d'habitabilitat de l'immoble o, en el cas de no tenir-lo o es troba caducat, presentarà una declaració responsable en el qual es compromet a obtenir-lo o renovar abans de la formalització del contracte.

UNITATS FAMILIARS INQUILINES:
1. Còpia del DNI del/de la sol·licitant.
2. Còpia del document que acrediti la vida laboral de tots els membres de l’unitat familiar en edat laboral.
3. Còpia de última nòmina o declaració jurada dels ingressos mensuals de la unitat familiar.
4. Còpia de l’última declaració de l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques o declaració d’estar exempt de presentar-la.
5. Còpia del llibre de família o document equivalent

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: -
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Bases de la convocatòria.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ