ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)
Tramitar

Objecte del tràmit: S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas el canvi de classificació en un grup determinat), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat.
Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal.
L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents.
Les empreses turístiques, d’acord amb les disposicions generals d’ordenació turística, pel desenvolupament dels serveis oferits que es classifiquen en grups i per tant són objecte d’aquest tràmit són:
- Empreses turístiques d’allotjament: es classifiquen en grup com a hotels, hotels de ciutat o hotels apartaments (aquests tres són els anomenats establiments d’allotjament hoteler), apartaments turístics, allotjaments de turisme d’interior, hotels rurals o agroturismes (aquests dos són els anomenats establiments d’allotjament rural), albergs, refugis i hostatgeries.
- Empreses turístiques de restauració: es classifiquen en grup com a restaurants, bars-cafeteries, bars de copes (inclosos els bars de sales de festa, música en directe o enregistrada i ball) i càterings.
Val a dir que els establiments turístics han d’exhibir a l’entrada principal de l’establiment la placa distintiva en la qual consti el grup i, si escau, la categoria (d’acord amb els termes de l’art. 67 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, així com conformement a les indicacions i els models de distintius que consten a l’annex 1 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).

Àmbit de responsabilitat: La comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació correspon al Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca.
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica interessada (en general l’explotadora), o la representant autoritzada per aquestes, sense més limitacions que el compliment de la legislació i la reglamentació vigent que li sigui d’aplicació. Entre altres figures legals, val a dir que les persones jurídiques són subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Requisits a complir:
- Ser una persona prestadora de serveis relacionats amb l’activitat turística establerta a l’illa de Menorca.
- La resta de requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal.

Documentació a presentar:
1. Documentació d’obligada presentació en el moment de formalitzar la comunicació prèvia
- Model pertinent de CP degudament emplenat (les dades de tots els seus camps són essencials a l’hora d’efectuar la modificació de la inscripció (BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019).
- Document acreditatiu de la representació de la persona declarant, si fos el cas.
- Document acreditatiu de la personalitat de la persona declarant, o sigui el NIF. Com que les persones declarants físiques i jurídiques que es relacionin electrònicament amb l’administració s’hauran hagut d’identificar prèviament a l’inici del tràmit es troben exemptes d’acreditar la seva personalitat novament.
- Document acreditatiu de la meritació de la taxa imposable per a la modificació de la inscripció d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (el justificant es genera una vegada liquidat el pagament a les oficines del SAC o telemàticament, per tant aquest s’ha de fer abans de tramitar la CP). Açò serà així excepte per les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració, que l’abonaran durant la gestió telemàtica.
- Pel que fa a comunicacions d’establiments d’allotjament hoteler o apartaments turístics, el Qüestionari d’autoavaluació degudament emplenat segons la seva categoria sigui per estrelles i/o claus.
- Les persones interessades tenen el dret a no aportar documents que ja obrin en poder d’aquesta o altres administracions, sempre que manifestin aquesta voluntat tot indicant a quina administració i en quin moment es van presentar mitjançant el document de consentiment.
- Les persones interessades sempre en poden aportar qualsevol altre que considerin convenient.

2. Documentació posterior que es demanarà al declarant. Aquesta documentació es pot presentar de forma voluntària en el moment de la presentació de la CP sempre que es faci en la seva totalitat:
- Plànols actualitzats amb les modificacions.
- Memòria (només en el cas d’establiments d’allotjament)
- Certificats justificació requisits de l’autoavaluació (només en el cas d’establiments d’allotjament).

Criteri 13, 45, 46, 47, 48, 116, 157, 158, 160: Certificat tècnic (arquitecte/enginyer).
Criteri 139: Certificat tècnic empresa de neteja.
Criteri 256, 272: Justificació tècnica.
Criteri 320, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 358, 361: Certificat tècnic (enginyer industrial)

3. Tota aquesta documentació per efectuar el tràmit, on s’ha d’aportar?
- Presencialment (informació i tramitació): Preferentment a les oficines del SAC a Maó (Pl. de la Biosfera, 5) i del SAC a Ciutadella de Menorca (Pl. de la Catedral, 5), on se’ls facilitarà els models i documents habilitats, així com a qualsevol administració estatal, autonòmica, local o del sector públic institucional, i també a qualsevol oficina de Correus (correu postal certificat).
- Telemàticament (tramitació): A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca, on part dels models i documents habilitats ja hi són incorporats com a formulari, accedint-hi des del Portal de tramitació electrònica de les administracions locals de Menorca (identificació digital obligada).
- Per telèfon (només informació): 971 35 60 50 (des de centraleta se’ls derivarà, segons el cas).
- Per telefax (només informació): 971 36 82 16 (seu de Maó) i 971 38 26 67 (seu de Ciutadella de Menorca).
- Per correu postal ordinari (només informació): Pl. de la Biosfera, 5 de Maó, 07703 (seu de Maó) i Pl. de la Catedral, 5 de Ciutadella de Menorca, 07760 (seu de Ciutadella de Menorca).
- Per correu electrònic (només informació): Escrivint a l’adreça info.sac@cime.es (des d’on se’ls derivarà, segons el cas).
- Via web (obtenció de models i documents habilitats per a la formalització presencial del tràmit): Al peu mateix d’aquesta plana.
- Altres: (No contemplat)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: A qualsevol dels llocs prevists a l’article 16.4 de la Llei 39/2015
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la CP a qualsevol registre públic aportant tota la documentació necessària, segons cada cas.


Terminis de ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la CP a qualsevol registre públic, presencialment en qualsevol moment d’obertura i electrònicament tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia (les entrades seran computades d’acord amb allò que estableix la normativa de procediment administratiu comú sobre termes i terminis).
Terminis de l'administració: L’administració no resol la modificació de la inscripció, ja que aquesta es fa efectiva al mateix moment de la presentació de la CP (la comunicació prèvia és un acte privat la veracitat del qual es realitza sota la pròpia responsabilitat de la part declarant).
Tarifes aplicables: - Empreses turístiques d’allotjament (71,40 EUROS/unitat). - Empreses turístiques de restauració (130,50 EUROS/unitat)
Resposta al ciutadà: Notificació per escrit, en paper o per mitjans electrònics.
Marc legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (i les seves posteriors modificacions dispositives)
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives)
- Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives, i excepte els art. 3-39, corresponents íntegrament a les disposicions del títol II del Decret, declarat nul per la Sentència 532/2016, d’11 d’octubre, de la Sala Contenciosa del TSJ de les Illes Balears)
- Pla territorial insular de Menorca (BOIB núm. 69, de 16 de maig de 2003), i a la seva posterior modificació (BOIB núm. 105, de 27 de juliol de 2006)
Els textos sobre legislació consolidada són informatius i manquen de validesa jurídica; per a aquest tipus de finalitats cal acudir directament a la publicació oficial dels mateixos, o sigui al BOE i al BOIB.

Sentit del silenci administratiu: No procedeix. Per norma general la figura del silenci administratiu (resolució presumpta) no procedeix amb la formalització de declaracions responsables ni pel que fa a comunicacions prèvies, ja que l’habilitació o la modificació de dades és fa efectiva al mateix moment que s’han formulat.
No obstant, pel que fa a la resta d’actes de tràmit i d’actes finals en relació a la comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació, així com les respostes a qualsevol sol·licitud genèrica al respecte, el sentit del silenci administratiu serà el que la normativa d’aplicació preveu en cada cas i, en el seu defecte, la de procediment administratiu comú.

Observacions: La presentació de la CP, acompanyada amb la documentació exigida, té com a efecte immediat la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics, sens prejudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.
L’administració podrà requerir en qualsevol moment l’aportació dels documents acreditatius del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent d’aplicació per a l’exercici de l’activitat turística. La inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial que s’adjunti o incorpori a una CP pot implicar, segons el cas:
- La cancel·lació de la inscripció en el Registre de l’objecte de comunicació (i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada d’acord amb les modificacions comunicades).
- La cancel·lació de la pròpia inscripció en el Registre de l’empresa, activitat o establiment (i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del moment en que es tingui constància de tal fet, sens perjudici de la responsabilitat legal en què es pugui haver incorregut, amb instrucció prèvia del procediment corresponent, en el qual es donarà audiència a la persona interessada).
Si hi ha risc per a les persones o coses, la suspensió es pot adoptar de forma cautelar i immediata, mitjançant una resolució motivada. L’Administració turística competent que hagi detectat la inexactitud, omissió o falsedat a què es refereix el paràgraf anterior ha d’incoar la instrucció del procediment sancionador i imposar l’obligació al responsable de restituir la situació jurídica al moment previ al desenvolupament o exercici de l’activitat.

 


Documents relacionats:
 
Model de comunicació prèvia de canvi de classificació (grup)
Modelo de comunicación previa de cambio de clasificación (grupo)
Document de consentiment per a la comercialització turística
Qüestionari d'autoavaluació d'Hotels i Hotel-apartaments
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de representació apud acta electrònic
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ