ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions)
Tramitar

Objecte del tràmit: Sol·licitud o renovació del títol de família monoparental en els supòsits establerts legalment.
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
Qui ho pot demanar: Qualsevol unitat familiar que compleixi els requisits per tenir la condició de família monoparental.
Requisits a complir: Es consideren famílies monoparentals les famílies que compleixin els requisits establerts en l'article 3 d'aquest Decret i que s'incloguin en un dels supòsits següents:
Les famílies formades per un o més fills que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora, a) tutora, acollidora permanent o adoptant.
b) Les famílies en què el progenitor o progenitora amb fills a càrrec conviu alhora amb una altra persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o d'unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil.
c) Les famílies en què el progenitor o progenitora que té la guarda dels fills no percep cap pensió d'aliments establerta judicialment per a aquests fills i té interposada la denúncia o reclamació civil o penal corresponent. Excepcionalment, en els casos de violència masclista, l'òrgan competent, amb l'informe previ individualitzat de les circumstàncies concurrents emès per l'Institut Balear de la Dona, pot exceptuar l'obligació de la reclamació judicial de pensions d'aliments.
d) Les famílies en què el progenitor o progenitora amb fills a càrrec ha patit abandonament de família per part de l'altre progenitor o progenitora o convivent.
e) Les famílies amb un o més fills que només estan reconeguts legalment per un sol progenitor o progenitora.
f) Les famílies constituïdes per una persona vídua o en situació equiparada, amb un o més fills que en depenen econòmicament, sense tenir en compte, a aquest efecte, la percepció de pensions de viduïtat o d'orfandat.
g) Les famílies en les quals una persona acull de manera permanent una o més persones menors d'edat, per mitjà de la resolució administrativa o judicial corresponent.

2. Als efectes d'aquest Decret, tenen la mateixa condició que els fills o les persones sotmeses a tutela o acolliment familiar permanent o preadoptiu legalment constituït. Les persones menors d'edat que hagin estat en alguna d'aquestes situacions, quan arribin a la majoria d'edat i continuïn en la unitat familiar, conservaran la condició de fills d'acord amb el que estableix l'article 3 d'aquest Decret.

3. Als efectes d'aquest Decret, s'entén per persona amb discapacitat aquella que tengui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i per incapacitat per treballar, la situació en què una persona tengui reduïda la capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

4. No pot obtenir la condició de persona beneficiària del títol de família monoparental, en cap cas, la persona vídua o en situació equiparada que hagi estat condemnada, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, quan la víctima sigui el cònjuge o excònjuge o la persona que hagi estat lligada a ella per una relació d'afectivitat anàloga.


Per al reconeixement i el manteniment de la condició de família monoparental, els fills han de complir les condicions següents:
a) Tenir menys de 21 anys. Aquest límit d'edat s'amplia fins als 25 anys inclosos si es cursen estudis d'educació universitària, de formació professional o encaminats a obtenir un lloc de treball. Aquests límits no s'aplicaran als fills que tenguin reconeguda una discapacitat o una incapacitat per treballar.
b) Conviure amb el progenitor o progenitora, o la persona que tengui al seu càrrec la tutela o l'acolliment familiar permanent dels fills. S'entén que la separació transitòria motivada per raó d'estudis o treball per un període igual o inferior a cinc anys, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes semblants, inclosos els supòsits de força major, privació de llibertat del progenitor o progenitora o dels fills, internament, d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, o declaració de situació de desemparament, no trenca la convivència entre el progenitor o progenitora i els fills, encara que suposi un trasllat temporal a l'estranger.
c) Dependre econòmicament del progenitor o progenitora, o la persona que tengui al seu càrrec la tutela o l'acolliment familiar permanent dels fills . Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que cadascun dels fills no hagi obtingut durant els darrers dos anys uns ingressos superiors, en còmput anual, a 1,37 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent, incloses les pagues extraordinàries. Aquest límit no opera en el cas d'ingressos derivats de pensions i prestacions públiques, ni quan el progenitor o progenitora estigui en situació d'inactivitat, per atur, jubilació o incapacitació, sempre que els seus ingressos no siguin superiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional (SMI) vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Documentació a presentar: Vegeu el model de sol·licitud.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació pertinent, segons la situació familiar (SAC Maó / SAC Ciutadella, o per correu postal a l'adreça indicada).
2. Rebre el títol (SAC Maó / SAC Ciutadella, o per correu postal si es sol·licita).

Terminis de ciutadà: Cap, ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Tres mesos.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Presencialment se li lliura al SAC, o al seu domicili a través de correu certificat, si es sol·licita.
Marc legal: - Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.
- Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.
Observacions: Segons l'art. 95.1 k), de la Llei General Tributària, es requereix el consentiment per a la cessió de dades de caràcter personal necessàries per a la comprovació dels ingressos econòmics de la unitat familiar per part de l'òrgan gestor.


AVÍS IMPORTANT SOBRE LA CADUCITAT DELS GRAUS DE DISCAPACITAT.
Segons la Resolució del GOIB de 25 de febrer de 2021, per la qual es modifica lka data de revisió del grau de discapacitat reconegut amb caràcter revisable, s'estableix:
1. Prorrogar 12 mesos mes el termini de revisió de reconeixement de grau de discapacitat de les persones residents a Menorca, que tenien fixada data de revisió entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2021. En conseqüència s'ha d'entendre que la nova data de revisió serà el mateix dia i mes que consta a la resolució de grau de discapacitat, sumant-hi 24 mesos.
2. Prorrogar 12 mesos el termini de revisió de reconeixement de grau de discapacitat de les persones residents a Menorca, que tenen fixada data de revisió entre 1 de maig de 2021 i 31 de desembre de 2021. En conseqüència s'ha d'entendre que la nova data de revisió serà el mateix dia i mes que consta a la resolució de grau de discapacitat, sumant-hi 12 mesos.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ