ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinya
Tramitar

Objecte del tràmit: L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinya provinent d'una arrabassada anterior i de la qual el sol·licitant ja té en el seu poder una resolució de reconeixement d'arrabassada.

Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Són destinataris d'aquest procediment qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques que disposi d'una resolució de reconeixement d'arrabassada al seu nom.

Requisits a complir: - Ser persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques o jurídiques, i tenir al seu nom una resolució de reconeixement d'arrabassada.
- El sol·licitant, ha de tenir a la seva disposició, en propietat o en règim d'arrendament, amitgeria o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui demostrar mitjançant un document liquidat dels tributs corresponents, la superfície agrària per a la qual sol·licita l'autoritzacióde replantació, des del moment en què presenta la sol·licitud fins al moment de la comunicació de la plantació.

Documentació a presentar: - Document acreditatiu de tenir a la seva disposició la superfície per a la qual es sol·licita la replantació (Nota simple del registre de la propietat, escriptura de compra-venta, certificat cadastral o contracte de lloguer, liquidat d'impostos, junt amb el consentiment de la persona propietària per poder efectuar la plantació de vinya quan el sol·licitant no sigui propietari de la superfície per a la qual es sol·licita l'autorització).
- Per a autoritzacions de replantació amb reconeixements d’arrabassada procedents d’altres comunitats autònomes, les declaracions de collita de les tres campanyes anteriors a la data d’arrabassada.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Abans del final de la segona campanya següent a la campanya en què s’hagi notificat la resolució de reconeixement d’arrabassada. Si transcorregut aquest termini no s’ha sol·licitat l’autorització per a la replantació, es perdrà el dret a sol·licitarla.
Terminis de l'administració: El termini per resoldre l’autorització és de 3 mesos.
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s'inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.


Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ