ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Subvencions vals "Consumenorca"
Tramitar.

Objecte del tràmit: De forma excepcional i per raons d’interès públic, social i econòmic, s’atorguen subvencions a la ciutadania en general per un import màxim de 200 € perquè consumeixi béns i serveis als negocis locals que s’hagin adherit a la campanya.

L’instrument previst, els vals de consum, seran sol·licitats per la ciutadania i concedits pel CIM a través d’una plataforma electrònica.

Es podran sol·licitar vals a partir de les 09:00 hores del dia 3 de juliol de 2021.

Els vals de consum, impresos o en codi QR, podran ser utilitzats en els establiments adherits fins al dia 30 de novembre de 2021.

Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: Poden beneficiar-se d’aquests ajuts, les persones físiques que sol·licitin vals, accedint a la plataforma i registrant-se amb nom, llinatges i DNI o NIE.

No obstant l’anterior, el personal d’atenció ciutadana del CIM haurà d’assistir aquelles persones interessades que demanin atenció presencial, prèvia cita al 971 35 60 50.

Aquests ajuts es concedeixen per ordre d’entrada de les sol·licituds de vals a la plataforma, amb una quantia total màxima individual de 200 € (20 vals) i fins que el crèdit posat a disposició s’exhaureixi.

A efectes fiscals, l’increment patrimonial que suposa l’import de la subvenció tributa en l’IRPF.

Prèviament a la sol·licitud i concessió, les persones interessades hauran de declarar, sota responsabilitat, acceptar les bases, trobar-se lliures d’obligacions econòmiques amb el CIM i no incórrer en algunes de les circumstàncies establertes en l’article 13.2 de la Llei general de subvencions.

Amb la concessió dels vals sol·licitats, els beneficiaris acceptaran tàcitament la subvenció i s’obligaran a:
a) Utilitzar-los en els establiments i negocis adherits per un valor màxim del 30 % del cost de la cosa comprada o consumida.
b) Presentar-los, impresos o en codi QR, i exigir-ne la seva validació per part de l’establiment adherit on es consumeixin.
c) Fer-ne un ús exclusivament personal i no transferible dels mateixos.
d) No utilitzar-los en els establiments que ells mateixos explotin

Requisits a complir: Aquests vals de 10 €, a títol gratuït i nominatiu i de caràcter intransferible, incorporen un codi segur de verificació que permet la comprovació de la seva integritat mitjançant l’accés a la plataforma electrònica.

L’import màxim subvencionable per persona sol·licitant és de 200 €; per tant, a cada persona sol·licitant, li corresponen, com a màxim, 20 vals.

El valor dels vals utilitzats en cada operació representarà, com a màxim, el 30% del preu de la cosa comprada o consumida.

El dia 30 de novembre de 2021 aquesta campanya deixa de tenir vigencia; per això, els vals no consumits caducaran i ja no seran vàlids.

Documentació a presentar: -
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Des del 3 de juliol fins el 30 de novembre de 2021
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ