ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en línia 


Tràmits destacatsTots els tràmits

Cercar rapida:
Matèries:
Fets vitals:
Destinataris:

  Identificació * Signatura *
1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitatsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Acreditació administrativa (serveis socials)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veActualització de dades del títol de família nombrosaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAdhesió al programa pilot Lloguer ÈticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAjuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit socialPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAjuts per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges per a pal·liar la pobresa energèticaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAjuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2021PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAjuts per pal·liar els efectes econòmics en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària dels mesos de febrer i març (Covid19)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)PIN CiutadàAllotjaments turístics en aprofitament per tornsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Alta/modificació de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Anul·lació cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAssessoria econòmica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAssessoria jurídica als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAssistència tècnica urbanística als municipis de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització d'amollada de peces de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització d'operador de transports (ot)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cansPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a la creació de refugis de faunaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquarisPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport sanitari privat (vspc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització per al transport sanitari públic (vs)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veAutorització transport privat complementari de viatgers (vpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Baixa de còpies d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Baixa de domiciliació bancàriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCanvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderiesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Carta d'ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCarta de Mestre ArtesàPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCatalogació de vehicles històricsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCèdula d'habitabilitat (duplicat)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (mancança)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (renovació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificació tècnica de parcs aquàticsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCertificat de competència professional per al transport públicPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificat de conductor de país no comunitariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Certificat per a matriculació de determinats vehiclesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veCircuit d'escriptors (Pla SALM)Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)Cita prèvia SACPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsComunicació de canvi d'adreça (servei de caça)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veComunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veComunicació de transport turístic amb reiteracióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veComunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el RegistrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veConsulta de rebutsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veConsulta del Registre General d'entrada i sortidaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veConvocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDeclaració d'interès general en sòl rústicPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDeclaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatgesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenilsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socialsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Designació de compte bancariPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Dipòsit legal de publicacions menorquinesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDocument de Qualificació Artesanal (DQA)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veEmpreses d’intermediació turística: agències de viatgesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Empreses d’intermediació turística: central de reserves PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Empreses d’intermediació turística: mediador turístic PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veEstabliments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme d'interiorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: hostatgeriaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel ruralPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació ArtesanalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veFormulació de precs o preguntes al Ple del Consell InsularPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veHabilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competènciesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veHomologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductorsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veInscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductorPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veInscripció d'empreses de turisme actiuPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció d'empreses turístiques d'entretenimentPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Inscripció en el Registre de Maquinària AgrícolaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veInscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicència de pesca marítima esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicència de pesca marítima recreativa per a embarcacionsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicència de pesca submarinaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicències de caçaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicències de pesca fluvialPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veLlicències urbanístiques (més d'un municipi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veNova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificadesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càteringPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Pagament telemàticPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePermís especial per caçar perdius amb baguesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePermís especial per caçar tords amb filats a collPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePetició d'informe de viabilitatPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePetició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliurePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovacióPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePresentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@vePresentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veProcés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerablesPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Programa SALUT JOVE i CULTURAPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veProves per obtenir el certificat d'aptitud professionalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del CadastrePIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veRealització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Registre de cans d'assistènciaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veRegistre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinyaRegistre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinyaRegistre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autoritzacióRenúncia d'autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Servei de teleassistència a domicili (TAD)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veServeis de la Creu Roja per a esdeveniments esportiusPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteresPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportivaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'espais del Consell Insular de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventutPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el censPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de BiosferaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de MenorcaPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud de targeta de tacògraf digitalPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veSol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Suggeriments i queixesTargeta Ciutadana de transport (EMT Palma)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veTargeta de transport TGENERALPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Targeta de transport TJOVEPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Targeta de transport TMÉSPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veTítol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)PIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsCl@veTransmissió de vehicle adscrit a una autorització de transportsPIN ciutadàDNI electrònicAltres certificats digitalsDNI electrònicAltres certificats digitals (FNMT)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ